ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 1151

ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 1151

ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 1151

ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 1151

ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 1151 دارای رنج های مختلف با خروجی 20-4 میلی آمپر میباشد.

Pressure Transmitter Rosemount 1151

• Proven field performance and reliability • Commitment to continuous improvement • Reference accuracy of 0.075% • Two-year stability of 0.1% • Rangeability of 50:1

Rosemount 1151

دانلود ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 1151GP

توضیحات

ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 1151

ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 1151

ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 1151

ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 1151 دارای رنج های مختلف با خروجی 20-4 میلی آمپر میباشد.

Pressure Transmitter Rosemount 1151

• Proven field performance and reliability • Commitment to continuous improvement • Reference accuracy of 0.075% • Two-year stability of 0.1% • Rangeability of 50:1

Rosemount 1151

دانلود ترانسمیتر فشار روزمونت مدل 1151GP