ترموستات ١٢٠ درجه جومو آلمان

ترموستات ١٢٠ درجه جومو آلمان با سيم استيل

 

توضیحات

ترموستات ١٢٠ درجه جومو آلمان با سيم استيل

ترموستات ١٢٠ درجه جومو آلمان با سيم استيل