ترموکوپل تیپ S

رموکوپل تیپ S با غلاف فلزی

(platinum-platinum /10%rhodium ) ترموکوپل تیپ s

ترموکوپل s  : این ترموکوپل از قدیمیترین انواع pt-rh  است وجهت اندازه گیری از صفر مطلق تا 1150 درجه سانتی گراد کاربرد دارد .

توضیحات

ترموکوپل تیپ S با غلاف فلزی

(platinum-platinum /10%rhodium ) ترموکوپل تیپ s

ترموکوپل s  : این ترموکوپل از قدیمیترین انواع pt-rh  است وجهت اندازه گیری از صفر مطلق تا 1150 درجه سانتی گراد کاربرد دارد .